اطلاعيه درس مباني سازمان و مديريتدانشجويان ترم دوم سال تحصيلي 88-89

به نام خداوند مهربان

اطلاعيه درس مباني سازمان و مديريت

دانشجويان ترم دوم سال تحصيلي 88-89

دوستان خوبم دانشجويان محترم درس مباني سازمان و مديريت دانشگاه امام رضا ع

با اهدا سلام و تحيت

ادامه مطلب