تیم مدیریت سایت

مديريت سايت: صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهــدی یاراحمــدی خراســانیمحقق، نویسنده، روزنامه نگار، طراح و مجری سیستم ها و پروژه های مدیریتیعضو انجمن مدیریت ایران، مدرس دانشگاه mahdiyarahmadi@gmail.com همراه :    09332191978 مشاوران مدیر مسئول: مشاور عالی و عضو هیأت مدیره:علی رضا یاراحمدی خراسانیکارشناس ارشد مدیریت MBA و تحول، مهندس برق قدرت، عضو سازمان نظام مهندسی، مدرس دانشگاه مشاور عالی، عضو هیأت مدیره، طراح سایت و سردبیر فناوری اطلاعات:محمد جواد یاراحمدی خراسانیکارشناس فناوری اطلاعات، طراح و مجری پروژه های فناوری ارتباطات و اطلاعات مشاور توسعه و امور راهبردي:دكتر محسن مراديمحقق و نويسنده، طراح و مجري پروژه هاي مديريتي، عضو هيأت علمي دانشگاه مشاور مطالعات مدیریت و امور رسانه:سید صابر...

ادامه مطلب