آئین دادرسی ديوان عدالت اداري

آئین دادرسی ديوان عدالت اداري

 

آئين دادرسي ديوان عدالت اداري بوسيله هيات عمومي ديوان عدالت اداري در 51 ماده تدوين وتنظيم گرديده است. به استناد ماده 23 قانون ديوان عدالت اداري ضمن تائيد وتصويب آن ، مراتب در روزنامه رسمي كشور منتشر وسپس مورد عمل قرار مي گيرد.

ادامه مطلب

نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما

نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما

دکتر عزت الله عراقی

 

روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف ( كارگر ) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه مي شود ، اگر چه طي قرون در جوامع مختلف بشري وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر اين روابط همواره يكسان نبوده و دستخوش تحولات زيادي شده است .

ادامه مطلب