«چابکی یادگیری»، توانایی آموختن در کوتاه‌ ترین زمان

چکیده: سرعت و شدت اختلال باعث ایجاد پارادوکس آمادگی برای رهبران امروزی می‌شود. برای هدایت عدم‌ قطعیت و حل مشکلات دشوار نیاز به تخصص عمیق است؛ با این حال چالش‌ ها و پیچیدگی‌ هایی که مدیران کسب‌ و‌ کار با آنها مواجهند، اغلب آنها را به بیرون از ناحیه امن‌ شان می‌ کشاند و فراتر از دانش آنهاست. این امر باعث می‌ شود که تخصص پایه‌ ای در مواقعی که بیشترین نیاز به آن است، کمترین کارآیی را داشته باشد. اما روشی که در این پارادوکس باید پیش گرفت چیست؟ مدیران سازمانی باید در کنار تغییر شرایطی که با آن مواجهند، ظرفیت خود را برای یادگیری افزایش دهند.

ادامه مطلب

نظارت و ارزشیابی حلقه‌ی آخر فعالیت‌‌های آموزشی

چکیده: در پایان هر دوره آموزشی باید در فکر، احساسات، نگرش‌ها و اعمال علم‌آموزان بر حسب هدف‌های آن دوره تغییراتی به وجود آید که آن را تغییر رفتار می‌نامند. ابزار یا وسیله‌ای که برای سنجش پیشرفت تحصیلی در موقعیت‌های آموزشی و تدریس به کار می‌رود آزمون یا امتحان نام دارد. آزمون چند گزینه‌ای متداولترین آزمون عینی است که هم در سنجش توانایی‌های مختلف و هم در سنجش یادگیری در زمینه‌های گوناگون تحصیلی مورد استفاده واقع می‌شود. آزمون چند گزینه‌ای هم از لحاظ یکنواختی سئوال‌ها، هم از لحاظ حساسیت کم در مقابل حدس کورکورانه و هم از لحاظ سهولت تصحیح پاسخنامه‌ها بهترین نوع آزمون‌های عینی است. در متن حاضر این نوع آزمون و طرز تهیه آن مورد بحث قرار خواهد گرفت و موارد استفاده آن در سنجش انواع مختلف بازده‌های یادگیری معرفی می‌شود.

ادامه مطلب

تحلیلی بر مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

۱- مقدمه: در سال های اخیر شاهد تغییراتی گسترده و زیربنایی در روند مدیریت موسسات آموزش عالی و دانشگاه های کشور بوده ایم. بدیهی است که با توجه به اهمیت آموزش عالی و نقش آن در پیشرفت متوازن و پایدار کشور، روند تغییرات یاد شده باید مورد بررسی و تحلیلی کارشناسانه قرار گیرد تا در صورت وجود نقاط قوت، از آنها در جهت نیل به اهداف مورد نظر استفاده گردیده، و ضمنا نقاط ضعف آنها نیز مشخص و برطرف گردند. البته موضوع مدیریت آموزش عالی، موضوع جدیدی نبوده و مباحث نظری عمیق و گسترده ای، چه در سطح بین المللی و چه حتی در داخل کشور، بویژه در سال های پس از انقلاب اسلامی، پیرامون آن وجود دارد. در نوشتار حاضر سعی بر آن است که با تحلیلی دقیق نشان داده شود که سمت و سوی سیاست های اصلی آموزش عالی در دوره فعلی، منطبق بر یافته های تئوری و تجربی مذکور نبوده و لذا باید مورد تجدید نظر قرار گیرند. برای این کار در گام اول به اهداف ، کارکردها، و انتظارات اصلی از آموزش عالی پرداخته شده و این اهداف به عنوان معیار سنجش سیاست ها مورد استفاده واقع می شوند. سپس به بیان مختصر الگوهای مختلف مدیریتی مطرح شده در آموزش عالی پرداخته و در ادامه، الگوی مدیریتی بهینه که در واقع توصیه صاحب نظران این عرصه می باشد تبیین می گردد. همچنین بر اساس الگوی مدیریتی مذکور، ویژگی های مورد نیاز برای مدیران آموزش عالی و رؤ سای دانشگاه ها بیان گردیده، نهایتا به تحلیل وضعیت موجود و علل فاصله گرفتن از الگوی مدیریتی بهینه، و نیز راه کارهایی کوتاه مدت برای بهبود وضعیت فعلی می پردازیم. لازم به ذکر است که اگرچه کلیت مباحث مطرح شده شامل همه سازمان های زیرمجموعه آموزش عالی (دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، شهرک ها و…)می شوند، اما در این نوشتار تأکید بر مدیریت در دانشگاه ها ی کشور می باشد.

ادامه مطلب

نقش مدارس و معلمان در تقویت و توسعه تفکر پژوهشی

حس کنجکاوی و حقیقت جویی امری فطری است که در نهاد تک تک اعضای سالم نونهالان جامعه به ودیعت نهاده شده است و باید با فراهم آوردن شرایط مناسب به تدریج فعالیت یابد . بدیهی است این استعداد ذاتی اول باید در محیط خانواده و آموزشگاه بروز یابد و شکوفا شود و سپس در محیط های سایر نهادهای اجتماعی نشوونما کند. اما در دنیای امروز نقش نظام آموزشی به دلیل تحولات اقتصادی، علمی، فنی در این زمینه چشمگیر تر از سایر نهاد ها است. نقش نظام آموزشی از آن جهت حائز اهمیت است که از قلمرو و دامنه شمول بسیار گسترده ای برخوردار است و مدت زمان نسبتا زیادی از اوقات مفید اعضای جامعه مشتمل بر نو نهالان و کودکان و نوجوانان و جوانان را در بر می گیرد. البته نظام آموزشی صرفاً در برگیرنده دانش آموزان و معلمین و مدیران مدارس نیست بلکه ساختار سازمانی و بستری که اینگونه افراد در آن کار می کنند و قوانین و سیاست هایی که آنها را تحت تاثیر قرار می دهند نیز باید مد نظر باشد.

ادامه مطلب

مدیریت آموزشی و بررسی روابط انسانی مدیران مدارس و معلمان

چکیده: فراگرد ارتباط میان مدیران و معلمان یکی از جوانب مهم ارتباطات سازمانی است که بازخوردهای ناشی از آن رفتار اثر بخش را تسهیل می کند. این پروژه ضمن رهبری معرفی یک مدل ساده ارتباطی میان فردی،کاربر آن در توضیح شخصیت رهبری مدیر و اثر بخش سازی رفتارهای متقابل میان مدیران وزیر دستان نشان می دهد.

ادامه مطلب