کنترل و نظارت در سازمان

کنترل و نظارت در سازمان

کنترل فعاليتی است که ضمن آن عمليات پيش بينی شده با عمليات انجام شده مقايسه مي شوند و در صورت وجود اختلاف و انحراف بين آنچه بايد باشد و آنچه که هست به رفع و اصلاح آنها اقدام مي شود.

ادامه مطلب

نظارت بر عملكرد مديران

نظارت بر عملكرد مديران

درحاشيه دومين همايش ملي مديريت عملكرد: تقريباً هر سازماني داراي يك سيستم مديريت عملكرد است كه از آن انتظار مي رود اهدافي مهم را در زمينه مديريت سرمايه انساني برآورده سازد.

ادامه مطلب

خودکنترلی درسازمان

خودکنترلی درسازمان

درعصرحاضرجوامع مختلف می کوشندتاازراه های گوناگون خودکنترلی را درافراد و سازمان های خودتحقق بخشندویاآن را تقویت کنند.فکرش رابکنیداگرافرادسازمان خود راکنترل کنندکارمدیریت تاچه حدآسان خواهدشد.

ادامه مطلب

نظام‌های کنترل مدیریت در سازمانهای امروز

نظامهای کنترل مدیریت در سازمانهای امروز
سیستم سنجش عملکرد یک سیستم کنترلی است
مریم طبیب زاده

کنترل چیست؟
پنج وظیفه اصلی مدیران عبارتند از: برنامه ریزی،سازماندهی، تأمین نیروی انسانی، رهبری و کنترل.
با وجود اهمیت تقریباً یکسان این وظایف، برنامه ریزی نسبت به بقیه اولویت دارد چون سایر وظایف مدیریت پـس از برنامـه ریـزی و بـه منظـور تأمین اهـداف پیش بینی شده آغاز می شوند. برنامه ریزی بدون سازماندهی و انتخاب افراد مناسب برای انجام فعالیت ها و برنامه ها و هم چنین عدم نظارت بر اجرا، امری زاید می باشد.
سیستم سنجش عملکرد یک سیستم کنترلی است و در مدیریت عملکرد از سیستم های کنترلی استفاده می شود. به منظور روشن شدن نقش سیستم سنجش عملکرد در سازمان ها، مفهوم کنترل و دلایل نیاز سیستم های مدیریت به کنترل بررسی می‌شود.

ادامه مطلب

بازخور 360 درجه

مقاله ي تخصصي ؛ بازخور 360 درجه
360 DEGREE FEEDBACK

بازخور360درجه يك روش مناسبي در زمينه توسعه كيفيت رهبري و مديريت توسعه است

دكتر علي اصغر فاني: عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس

طيبه عباسي: كارشناس ارشد مديريت دولتي

ادامه مطلب