ارائه مدل ترکیبی کنترل استراتژیک در سازمان‌های هلدینگ

ارایه مدل ترکیبی کنترل استراتژیک در سازمان‌های هلدینگ
با رویکرد سازمان‌های یادگیرنده

 

چکیده: در دنیای امروز به دلیل ناپایداری محیط کسب و کار و وجود پتانسیل‌های مختلف مالی، فناوری، و نیروی انسانی متخصص، ایدۀ ادغام سازمان‌های کوچک واجرای کار گروهی به عنوان یک سازمان هلدینگ به منظور استفاده بهینه از توانایی‌های هریک از سازمان‌ها و باقی ماندن در عرصه بازار، بوجود آمد.

ادامه مطلب

تحلیل کارآیی و تخصیص منابع به بخش های مختلف بیمارستان شهید بهشتی داران

تحلیل کارایی و تخصیص منابع به بخش های مختلف بیمارستان شهید بهشتی داران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEAو رتبه بندی آن با مدل اندرسون – پیترسون

علی عطارد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ،گروه مدیریت صنعتی، اصفهان، ایران

aliataroodsr@yahoo.com

دکتر مهرزاد نوابخش، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه صنایع، اصفهان، ایران

mnavabakhsh@yahoo.com

 

ادامه مطلب