بازخور 360 درجه

مقاله ي تخصصي ؛ بازخور 360 درجه
360 DEGREE FEEDBACK

بازخور360درجه يك روش مناسبي در زمينه توسعه كيفيت رهبري و مديريت توسعه است

دكتر علي اصغر فاني: عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس

طيبه عباسي: كارشناس ارشد مديريت دولتي

ادامه مطلب