مهدويت و بازتعريف مهندسي فرهنگي كشور

مهدويت و بازتعريف مهندسي فرهنگي كشور
رضا شجاعي مهر

ما در اين نوشتار برآنيم تا با تعريف درست از مهندسي فرهنگي و فرهنگ مهدويت بايسته‌ها و ضرورت‌هاي فرهنگ مهدويت را در راهبري نظام فرهنگي كشور به بحث بگذاريم.

نقش حسابرسي داخلي در مديريت جهاني

نقش حسابرسي داخلي در مديريت جهاني
كيهان پوراسماعيلي

اينكه امروزه اكثر كشورهاي موفق از ديد تازه اي برخوردارند، خبر تازه اي نيست. مديريت هاي جهاني، چه بزرگ و چه كوچك، آنچه را كه زماني اصول اساسي و قوي مديريت مثل شراكت، توليد بهنگام، كنترل آماري فرآيند، آموزش مستمر و.. در نظر گرفته مي شد، در اختيار داشتند.

ادامه مطلب