سخن

سخن

امام علی (ع):سخن در بند توست تا بر زبانش نرانی و چون گفتی اش تو در بند آنی.

سخن تا نگویی بر او دست هست        چو گفته شود یابد او برتو دست..(سعدی)

 

ادامه مطلب