همواری و «بی تکلّفی» یا «تکلّف» و سختی

چکیده: رسول گرامی اسلام (ص) در امور زندگی نورانی و باارزش خود ثابت نمودند که یک انسان همواره «بی تکلف» بوده اند. مقاله حاضر با برداشتی از آیه ی 86 از سوره ی «صاد»، نگاهی به «همواری» و «بی تکلّفی» که در وجود سمبل آفرینش و اسوه ی انسانها  در امور شخصی و خصوصا «دینی» وجود داشته انداخته است.

ادامه مطلب

بررسی تعارض شرطی‌انگاری گزاره‌های لابتّیه با نظریه وجود ذهنی

نویسنده: دکتر سید علی علم‌الهدی چکیده: این مقاله درصدد اثبات گزاره‌ هایی است که موضوع آن‌ها امور ممتنع‌الوجود است (قضایای لابتّیه) که به گزارة شرطیه تحویل می‌شوند و ساختار آن‌ها حملیه نیست. از همین‌رو، از شمول قاعدة فرعیه خارج می‌شوند و از سوی دیگر، چون مهم‌ترین استدلال برای اثبات نظریة وجود ذهنی مترتّب بر حملی‌بودن این نوع قضایاست، پس استدلال اصلی اثبات این نظریه نیز، با شرطی‌انگاری گزاره‌های یادشده، مخدوش می‌شود، اما در مقابل می‌توان نظریة وجود ذهنی را که از مهم‌ترین دستاوردهای فلسفة اسلامی است با استفاده از علم حضوری اثبات کرد. واژگان کلیدی: شرطی‌انگاری، گزارة لابتّیه، وجود ذهنی، حملی‌انگاری، گزارة...

ادامه مطلب

فقه تئوری اداره جامعه

منبع: مجله حوزه بایسته های رفتار دینی ، دانش فقه را به عرصه ظهور آورد واجتهاد، شیوه کاوش در گنجینه های اولیه دین گردید. تبیین و در چگونگی عمل و رفتار مومنان دست آورداین دانش شد. بدین وسیله ، همواره موضع عملی مسلمانان ، در جاری زندگی با موازین دین هماهنگ می گردید.پیدایش پیشامدها و رفتارهای جدید، در عرصه پرگستره زندگی ، فقیهان را بر آن داشت که برای به دست آوردن احکام جدید و شناخت جایگاه دینی آنها، به تعمق و تعقل اجتهادی دست یازند و به گسترش دامنه فقه بپردازند. بدین سان فقه رشد یافت و بارور گردید....

ادامه مطلب