ارتباطات منسجم بازاريابی: از تاكتيك‌ها تا استراتژی‌ها

مقاله ی تخصصی؛ ارتباطات منسجم بازاريابي:از تاكتيك ها تا استراتژي ها
ترجمه و تدوین: مهدي ياراحمدي خراساني

INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION;FROM  TACTICS TO STRATEGY
Edit by: Mahdi Yarahmadi Khorasani

ادامه مطلب