طــــرح کســـب و کـــار

مقاله ی تخصصی؛ طــــرح کســـب و کـــار…Business Plan
Business Plan متنی است كه همانند يك نقشه راه كارآفرين را آماده ميكند
مهدي ياراحمدي خراساني
مقدمه :
سالیان قبل مدیران کسب و کارهای گوناگون می کوشیده اند با بهره گیری از تکنیکهایی مانند مدیریت کیفیت جامع پیامدهای ناشی ازتغییر در فرآیند کسب وکار خود را مهار کنند. روشهایی مانند مدیریت کیفیت جامع به مدیران امکان می دهد با روشهای علمی ریسک ناشی از تغییرات را به حداقل برسانند و نوعی مدیریت تدریجی روند کسب و کار را به اجرا بگذارند.

ادامه مطلب