ارزیابی اثردانش ضمنی بر نوآوری و خلاقیت

ارزیابی اثردانش ضمنی بر نوآوری و خلاقیت
(بررسی وضعیت مدیریت دانش در شرکت توسعه صنعتی الکترونیک)

فريبا سيدجعفررنگرز ،دكتر عباس افرزه
دانشگاه صنعتي اميركبير
بهمن1388

رهبر سده بیست و یک؛ هنرمند اجتماعی، نوآور فرهنگی

رهبر سده بیست ویک؛ هنرمند اجتماعي، نوآور فرهنگي
رحمان نور عليزاده
چکيده: ما هم اکنون در عصري قرار داريم که مهمترين ويژگي آن عدم اطمينان، پيچيدگي، جهاني سازي و تغييرات فزاينده تکنولوژيکي است. موفقيت سازماني بااين شرايط، مستلزم تغييردرفعاليت هاي سازماني و بويژه رهبري و اداره سازمانهاي هزاره سوم است. در بستر تئوري

ادامه مطلب

ادغام تكنولوژيك ;روش نوين تحقيق و توسعه در خلق نوآوری

ادغام تكنولوژيك ;روش نوين تحقيق و توسعه در خلق نوآوري
مهدي نبي آبكنار

«ادغام تكنولوژيك» به معناي ايجاد و توسعه «فناوريهاي پيوندي» است و داعيه آن دارد كه هيچ صنعت پويا و رقابت جويي نبايد صرفاً بر فناوري اختصاصي خود تكيه كرده و اعتبارات تحقيقات خود را فقط در حوزه تخصصي خويش هزينه كند،

ادامه مطلب

سازگاران و نوآوران

سازگاران و نوآوران
علي ابدالي – حجت اله يبلوئي

چكيده
به طور سنتي، خلاقيت را توانايي و حق استعدادي كه تعدادي از افـراد دارا هستند، مـــي دانند و آن را ايده هاي نو و بنيادين تعريف مي كنند. اما اين مقاله ضمن پرداختن به سبك نوآوري به عنوان يك سبك خلاقيت، سبك فراموش شده سازگاري كه به راههاي موجود انجام دادن كارها تاكيد دارد را تحت عنوان سبك ديگر خلاقيت مورد بحث قرار داده و تاكيـد مــي كند

ادامه مطلب