تفاوت ها و شباهت های مديريت بخش عمومی و خصوصی

نویسندگان:  دكتر فریدون وردی نژاد و همکاران چكيده: مديريت دولتي نوين را برخي از صاحب نظران نوعي پارادايم جهاني يا فلسفه اداري عده اي ديگر انقلابي در مديريت بخش دولتي برخي نوعي تئوري و تعدادي يكي از مدلهاي اصلي انجام اصلاحات در مديريت امور عمومي و جمعي رويكردي نوين در اداره ي عمومي مي دانند كه به هر حال به پديده اي جهاني در نظام هاي مديريتي حاكم بر بخش عمومي تبديل شده است، به طوريكه تعدادي از صاحب نظران مديريت دولتي نوين را مديريت حاكم غالب در سطح جهاني مي دانند. با توجه به اينكه برخي صاحب نظران آن را...

ادامه مطلب