یک پیشنهادعملی برای اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی

یک پیشنهادعملی برای اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی
محمد علی فقیه

در آستانه دوازدهم اردیبهشت ماه روز جهانی کار و کارگر اینجانب به عنوان یک معلم دانشگاه، به نظرم رسید با توجه به این که کارگران و نظام کار نقش بسیار مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی و اهداف مربوطه دارد مطلبی را که به یافتن راهی برای اجرایی کردن عنوان سال یعنی اقتصاد مقاومتی کمک کند تألیف و تقدیم کنم.

ادامه مطلب