مفهوم شناسی سینرژی یا هم افزایی و نتایج آن

نویسنده: رضا ابروش چکیده: بعید است بتوانیم کسی را در حوزه مدیریت و استراتژی پیدا کنیم که قصه‌ی ۲+۲=۵ را به عنوان تعریف سینرژی نشنیده باشد. جالب اینجاست که مفهوم سینرژی در ابتدا در فضایی خارج از حوزه‌ دانش مدیریت و کسب و کار شکل گرفته است و نخستین کاربردهای آن در قرن نوزدهم و در زیست شناسی (برای بیان تعامل بین اندام‌های بدن) بوده است. اما به هر حال، امروز مفهوم سینرژی، از مفاهیم کلیدی در مدیریت محسوب می‌شود و تعریف سینرژی از نخستین تعاریفی است که دانشجویان مدیریت و به طور خاص، دانشجویان تفکر سیستمی و تفکر استراتژیک، آن را...

ادامه مطلب

سیستم ها و جهان هستی

مقدمه : «سيستم را مجموعه اي مرکب از گروهي از اشياء و روابط بين آنها و خواص آنها تعريف مي کنند» . البته اين تعريف گوياي آن ا ست که يک سيستم داراي خصوصيات ، عملکردها و يا مقاصدي مجزا از اشياء ، روابط و خوا ص موجود در درون آنست . منظور از اجزاء : « ساير قسمت ها و اشيائي است که تنوع نامحدود دارند مانند اتم ها ، ستاره ها ، توده ها ، استخوان ها …. و منظور از خواص ، ويژگي هاي اشياء هستند مانند شمارة الکترون ها يا حالت هاي انرژي افقي در اتم ها ؛ دما و فاصله از ستاره هاي ديگر در ستاره ها ؛ جابجايي ، لحظات اينرسي ، نيروي حرکت آني ، سرعت ، انرژي جنبشي و حجم در توده ها و … و منظور از روابط ، روابط بين اجزاء و سيستم است که آنها را به هم پيوند مي دهد . براي هر مجموعة مورد نظر از اشياء غيرممکن است که روابطي تعريف نشده باشد . براي مثال هميشه مي توان فاصلة بين دو شيء را به عنوان رابطه در نظر گرفت.

ادامه مطلب

فراکتال و نظم در بی نظمی

نویسنده: سمیر الله وردی فراکتال، یا فرکتال (Fractal) ساختاری هندسی است متشکل از اجزایی که با بزرگ کردن هر جزء به نسبت معین، همان ساختار اولیه به دست آید. به عبارتی دیگر فرکتال ساختاری است که هر جزء از آن با کلش همانند است.فراکتال ها در بسیاری از ساختارهای طبیعی مثل برف دانه ها، کوه ها، ابرها، ریشه، تنه و برگ درختان، رویش بلورها در سنگ های آذرین، شبکه آبراه ها و رودخانه ها، رسوبگذاری الکتروشیمیایی، رویش توده باکتری ها و سیستم عروق خونی، DNA و… دیده می شوند و با آنها می توان پدیده های طبیعی بسیاری را تشریح، تفسیر...

ادامه مطلب

طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی

چکیده: هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی ابعاد و مولفه های کلیدی مفهوم مدیریت جهادی و طراحی الگوی مفهومی توسعه آن در سازمانهای ایرانی با روش سیستم های نرم می باشد. مدیریت جهادی به عنوان مدلی مبتنی بر ارزشهای ایرانی- اسلامی، با وجود فصل مشترک باسایر الگوهای مدیریتی، به دلیل دارا بودن برخی ابعاد و مولفه های خاص، از دیگر الگوهای مرسوم و متداول علم مدیریت متمایز می گردد. الگوی مدیریت جهادی یک سبک مدیریت عملیاتی جهت رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است. 

ادامه مطلب