طراحی مجدد سازمان بوسیله سیستمهای اطلاعاتی

طراحی مجدد سازمان بوسیله سیستمهای اطلاعاتی
دکتر رحیم قاسمیه – علی تقی زاده
دیدگاه تحلیل استراتژیک یا فاکتورهای حیاتی موفقیت، بر این اساس است که نیازهای اطلاعاتی سازمان بوسیله CSF های مدیران تعیین می شود. اگر این اهداف قابل دستیابی باشند، موفقیت سازمان یا شرکت تضمین می شود.

ادامه مطلب