مدیریت تعارضات در محل کار؛ حل و فصل موفقیت آمیز

مقدمه: تعارض‌ امری‌ اجتناب ناپذیر در زندگی‌ فردی‌ و سازمانی‌ امروز است‌ که‌ به‌ شکل های‌ مختلف‌ درون‌فردی‌، بین‌ فردی‌، درون‌ گروهی‌، بین‌ گروهی‌، درون‌ سازمانی، بین سازمانی و میان فرهنگی‌ ظهور می‌کند.  برعکس‌ تصور منفی‌ که‌ در زمینه‌ تعارض ‌وجود دارد، تعارض‌ ضرورتا امری‌ منفی‌ نیست ‌بلکه‌ حد متوسطی‌ از آن‌ می‌تواند موجب‌ بالا بردن‌سطح‌ عملکرد شود. آنچه‌ در زمینه‌ تعارض‌ اهمیت‌دارد، نحوه‌ رویارویی‌ و مواجهه‌ با آن‌ است‌ علاوه‌ بر این‌ در حل ‌تعارض‌، ابتدا باید به‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ آن‌ پرداخت‌سپس‌ از فنون‌ مختلف‌ که‌ در این‌ زمینه‌ وجود دارداز قبیل‌ مذاکره‌، میانجیگری‌ و داوری‌ و مانند آن‌برای‌ حل‌ تعارض‌ استفاده‌ کرد. «مولینز» تعارض را اینگونه تعریف می کند : رفتار عمدی و آگاهانه که به منظور جلوگیری و ممانعت از تحقق اهداف سایر افراد صورت می گیرد (مولینز،۱۹۹۰،ص۴۹۵ به نقل از دکتر فانی،ماهنامه تدبیر۱۳۸۴).

ادامه مطلب

رابطه سبک همکاری مدیریت تعارض با اثربخشی کارکنان

چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه سبک همکاری مدیریت تعارض با اثربخشی کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان بروجرد است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی است که به شیوه میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان قم تشکیل می‌دهند(48N=)،با توجه به محدود بودن جامعه آماری حجم جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد،که پس از توزیع پرسشنامه ها در بین جامعه آماری تعداد  34پرسشنامه بصورت صحیح بازگشت داده شد. جهت گرد آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز (1991)و پرسشنامه اثربخشی کارکنان ندایی(1391)استفاده گردید.نتایج نشان داد که بین سبک‌همکاری مدیریت تعارض با اثربخشی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد(05/0p<).

ادامه مطلب

مديريت تعارض (تضاد)

مديريت تعارض ( تضاد )
دكتر جعفر بيگ زاد –  مقصود شفائي

چكيده
اين‌ مقاله‌ مفهوم‌ و جايگاه تعارض ( تضاد ) در مديريت و سازمان را بيان و انواع تعارضات سازماني را برشمرده و آنها را تقسيم‌بندي مي نمايد و تعارض از منظرهاي مختلف‌، منشاء و مراحل تعارض ، دلايل ايجاد و روشهاي مواجه با تعارض

ادامه مطلب