جامعــه پــذيـــری کــارکنـــان

جامعــه پــذيـــری کــارکنـــان

socialization

مهدي ياراحمدي خراساني

یکی از کارکردهای عمومی سازمان ها، اجتماعی کردن افراد جامعه است. در هر جامعه‌ای ، صرفنظر از کوچکی یا بزرگی ، سادگی یا پیچیدگی ، نوعی آموزش ، پرورش وآداب ورسوم  یافت می‌شود که ساختار و محتوای آن از جامعه‌ای به جامعه‌ای دیگر ، متفاوت است. از نظرگاه عده اي علي الخصوص مارکس، اجتماعي شدن مانعي در راه دگرگوني جامعه است. جامعه پذيری کارکنان فرآيندی است  که درآن کارکنان اطلاعات لازم وکافی در مورد سازمانی که به آن وارد شده اندکسب مي کنند

ادامه مطلب