اندازه‌گيری بهره‌وری واحدهای توليدی

اندازه‌گيري بهره‌وري واحدهاي توليدي

بهره‌وري استفادة مؤثر و كارآمد از وروديها يا منابع براي توليد محصول يا ارائة خروجيهاست

Productivity and Production Management

غلام محمد صنعتی – داوود عین آبادی

ادامه مطلب