سيستم توليد چالاك

سيستم توليد چالاك

حسین طیّّبا

در محیطی كه امروز در آن مشغول به كار هستیم یكی از مهم ترین فاكتورهای بقا و پیشرفت یك شركت، چابُكی آن است. شركت ها در این محیط، چگونه باید عمل كنند تا بتوانند در عین این كه خود را حفظ می كنند از تغییرات، حداكثر منفعت را برده و هر چه بیشتر در راه پیشرفت گام بردارند. سیستم تولیدی چابك (AMS) روشی جدید برای مقابله با این چالش است.

ادامه مطلب