مدل سازی اجرای مدیریت عملکرد در زنجیره تأمین

چکیده: هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت­بندی موانع اجرای مدیریت عملکرد در زنجیره تأمین شرکت‌های تولیدی-صنعتی کاشی و سرامیک است. بدین منظور ابتدا با مطالعه مبانی نظری موضوع این اجرای مدیریت عملکرد شناسایی و با استفاده از روایی محتوایی عوامل مرتبط با شرکت­های شرکت‌های تولیدی-صنعتی کاشی و سرامیک استخراج شد؛ درنهایت با استفاده از مدل‌سازی تفسیری ساختاری روابط متقابل میان اجرای مدیریت عملکرد مشخص و قدرت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن‌ها بر یکدیگر مشخص شد. طبق نتایج، به‌ترتیب عدم تعهدات مدیریت ارشد در اجرای مدیریت عملکرد در زنجیره تأمین، فقدان آموزش برای اعضا و نبود برنامه­ریزی استراتژیک بیشترین تأثیر را دارند. این مدل به مدیران شرکت‌های تولیدی-صنعتی کاشی و سرامیک کمک می­کند، قبل از اجرای هرگونه استراتژی برای اجرای مدیریت عملکرد، با رویکرد کلی‌نگر، این صنعت را بشناسند تا بتوانند رویکرد مناسبی برای استقرار مدیریت عملکرد در زنجیره تأمین به‌کار گیرند.

ادامه مطلب

برنامه‌ریزی تولید مبتنی بر تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

چکیده: فرايند نگهداري و تعميرات، يكي از حياتي ترن فرايندهاي سازمان است كه وظيفه اصلي آن نگهداري و حفظ ماشين آلات در شرايط مطلوب يا بازگرداندن آنها از شرايط نامطلوب به مطلوب است. خرابي ماشين آلات، منجر به از دست رفتن زمان در دسترس تجهيزات و افزايش هزينه هاي سازمان مي شود، بنابراين همواره بهبود عملكرد ماشين آلات و درنتيجه بهبود فرايند نت، مورد توجه متخصصان بوده است،به طوری که تمام مصنوعات بشری و دستگاه ها دارای عمر محدود بوده، و هر لحظه امکان خرابی و کار افتادگی آن وجود دارد. در این مقاله سعی شده است با واکاوی مفهوم نت پیشگیرانه و همچنین علل و انگيزه های بهینه سازی برنامه ریزی تولید مبتنی بر تعمیر و نگهداری پیشگیرانه در شرکت ها مورد بحث قرار گيرد، تا از این طریق هزینه ها تا حد زیادی کاهش یابد. جامعه آماری در این پژوهش شرکت تولیدی سپهر الکتریک بوده که از روش تعمیر و نگهداری پیشگیرانه استفاده می نماید. جهت تلخيص و تجزیه تحليل داده ها از آزمون تی تست و آزمون رتبه بندی فرید من استفاده گردید، در نهایت با انجام تحقیق حاضر بتوان با الویت بندی و شناسایی عوامل موثر بر برنامه ریزی تولید مبتنی بر تعمیر و نگهداری پیشگیرانه در حوزه یاد شده، راهکارها و پیشنهادات لازم را به منظور بهبود وضعیت موجود ارائه نمود.

ادامه مطلب