ده تصدی مدیریت عملکرد

ده تصدی مدیریت عملکرد
ويكتور هولمان
بهترین شیوه های اجرای فاز شامل اجرای فعالیت های برنامه ریزی شده در طرح ریزی و برنامه ریزی تعریف فاز. این جایی است که ما معیارهای توسعه ، عملکرد چین در دستیابی به اهداف سازمانی ، شناسایی متقابل فرآیندهای – تابعی ، و ادغام داده ها باشد. در مرحله اجرای عملکرد تیم مدیریت آب و هوا باید ارتباطی باز با liaisons واحد کسب و کار و مدیریت اجرایی نگهداری ، به عنوان این است که در آن اهداف اجرایی را به عمل تبدیل می شوند.

ادامه مطلب