تحلیلی بر هدف و شرایط مهندسی مجدد در سازمان‌ها

چکیده: مهندسی مجدد (BPR) روندی است که در آن وظیفه‌های فعلی سازمان جای خود را با فرایندهای اصلی کسب‌وکار عوض کرده و بنابراین ، سازمان از حالت وظیفه‌گرایی به سوی فرایند‌محوری حرکت می‌کند. همین امر موجب سرعت بخشیدن به روند کسب‌وکار و کاهش هزینه‌ها و درنتیجه رقابتی‌تر شدن سازمان می‌گردد. ‌مهندسی‌ مجدد یعنی‌ آغازی‌ دوباره ، فرصتی‌ دیگر برای‌ بازسازی‌ فرایندها و دوباره‌سازی‌ روشهای‌ کار .

ادامه مطلب

مفاهیم الگوی علّی و مناسبات پیچیده مقدار و ارزش

منبع: پایگاه هم افزا برای یک تصور 1 گفت: «هر چیزی یک شی است.» البته «چیز» همان «شی» است! به‌ عبارت دیگر «مفهوم شی عام‌ترین مفهوم است» برخی از مصادیق مفهومی شی عبارتند از: «خدا کره زمین، ترس، سرعت، دوچرخه، شما، زبان، اصطکاک، دیوار، درخت، حافظ و ....» هر شی یک یا چند حالت دارد. هر حالت، مقداری دارد که آن را از سایر حالتها متمایز می‌کند. همچنین برای هر حالت می‌توان یک ارزش در نظر گرفت. رجحان یک حالت یک شی نسبت به سایر حالت‌های آن شی را ارزش3 آن حالت می‌نامیم. کلمات کلیدی: الگوی علّی، مفاهیم مقدار، ارزش،...

ادامه مطلب