مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد فرآیند کاری

مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد فرآیند کاری … reengineering

گزارشی در مورد رویکردهای بنیادی و مرحله ای تغییرات مدیریت در شرکت مخابرات بریتانیا شعبه ایرلند شمالی

 

ادامه مطلب

بررسی نقش مهندسی مجدد در شبيه‌سازی سازمان

بررسي نقش مهندسي مجدد در شبيه‌سازي سازمان … reengineering

امروزه بسياري از مديران سازمانها با مفاهيم شبيه سازي آشنايي دارند

پيمان اخوان: دكتراي صنايع دانشگاه علم و صنعت
عليرضا معيني: استاديار دانشكده صنايع دانشگاه علم و صنعت

ادامه مطلب

طراحی عمليات مهندسی مجدد مديريت سفارش

طراحي عمليات مهندسي مجدد مديريت سفارش … supply chain managemnt

مديريت زنجيره تامين – مهندسي مجدد ـ مديريت سفارش

دكتر ناصر نعمت بخش – استاديار دانشكده كامپيوتر دانشگاه اصفهان

دكتر محمدعلي نعمت بخش – استاديار دانشكده كامپيوتر دانشگاه اصفهان

عليرضا عاملي كارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار

ادامه مطلب

نقش فناوری اطلاعات در فرایند مهندسی مجدد کسب و کار

نقش فناوری اطلاعات در فرایند مهندسی مجدد کسب و کار… IT&ENG

مهندسی مجدد فرایند کسب وکار روشی است که به وسیله آن پیشرفتهای مهمی به دست می آید

محمدرضا نوده فراهانی – مصطفی پرخوان رازلیقی

ادامه مطلب