رهبری از ديدگاه قرآن

رهبري از ديدگاه قرآن
رکن اساسي دولت اسلامي
 
محمد امين رمضانيان: اشاره: زندگي بشر در طول تاريخ همواره ضوابط و معيارهايي را در برداشته است، يکي از اين ضوابط وجود حکومت و رهبر در تمامي اجتماعات بشري بوده است. انسان يک موجود زميني است و زندگي او از رهگذر روابط و دادوستد با افراد، جامعه و تمدن صورت مي پذيرد. اين روابط و کنش ها بدون وجود دولت امکان تحقق ندارد.

ادامه مطلب

ديدگاه های اوليه در رهبری

ديدگاه هاي اوليه در رهبري
تهیه کننده:مهناز میرزائی

رهبري :
ديدگاه هاي اوليه در رهبري- كليات ● تعريف رهبري: « رهبر كسي است كه واجد بهترين شناخت نسبت به هنجارهايي باشد كه در گروه بيشترين ارزش را دارد » . ( هومانز ، 1950 ) « رهبري به كار بردن اختيار و تصميم گيري است » ( دوبين ، 1951 ) . « رهبر شخصي است كه موثرترين تغيير را در عملكرد گروه پديد مي آورد » ( كاتل ، 1951 ).

ادامه مطلب

همبالی؛ شيوه رهبری سازمان های ايرانی

همبالي؛ شيوه رهبري سازمانهاي ايراني
نويد نوشين

نظريه‌هاي نويني براي رهبري و مديريت در قالب زباني جديد در حال شكل گيري‌اند. در اين زبان جديد از تمثيل و استعاره به عنوان سازوكار اصلي بهره گرفته مي‌شود. در آثار جديد مديريت، استعاره‌هايي مانند: سازمان آفتاب پرست، سازمان غازي و سازمان بوفالويي وجود دارند.

ادامه مطلب

رهبر سده بیست و یک؛ هنرمند اجتماعی، نوآور فرهنگی

رهبر سده بیست ویک؛ هنرمند اجتماعي، نوآور فرهنگي
رحمان نور عليزاده
چکيده: ما هم اکنون در عصري قرار داريم که مهمترين ويژگي آن عدم اطمينان، پيچيدگي، جهاني سازي و تغييرات فزاينده تکنولوژيکي است. موفقيت سازماني بااين شرايط، مستلزم تغييردرفعاليت هاي سازماني و بويژه رهبري و اداره سازمانهاي هزاره سوم است. در بستر تئوري

ادامه مطلب