نظـم در امور؛ نقطه شروع بهبود درسازمان

نظـم ِدرامور؛ نقطه شروع بهبود درسازمان…The 5S Process

مهـدی ياراحمـدی خراسـانی

اميرالمؤمنين علی (ع)در وصيت به فرزندگراميشان می فرمايند:« شما وتمام فرزندان وخاندانم وكسانى را كه اين وصيتنامه‏ام به آنان مى‏رسد به تقوى وترس از خداوند و نظم امور سفارش مى‏كنم»

ادامه مطلب