مدیریت مشارکتی سیستمی پویا برای توسعه مشارکت سازمانی

مدیریت مشارکتی سیستمي پویا برای توسعه مشارکت سازمانی
مترجم: تاراباقری-راضیه پورصوف
چکیده: هدف از این تحقیق سنجش ارتباط بین مدیریت مشارکتی (PM) و مشارکت سازمانی (OC) به عنوان یک پدیده چند بعدی در میان دبیرستان های دخترانه دولتی در مشهد، ایران بوده است. نویسندگان به طور همزمان 15 مولفه ی مدیریت مشارکتی و 9 مولفه ی ماشارکت سازمانی را مورد آزمون قرار دادند. داده ها

ادامه مطلب

گروه‌های مشاركتی موفق در سازمان‌ها

گروههاي مشاركتي موفق در سازمانها
دكتر محمدرضا كرامتي – دكتر محمود قرباني
 
چكيده
گروه مشاركتي عبارتست از تعدادي از افراد كه براي رسيدن به هدف مشترك به طور فعالانه و مسئولانه با يكديگر كار مي كنند و هر فردي علاوه بر اينكه مسئول رفتار خود است در برابر رفتار ديگران نيز احساس مسئوليت مي كند.

ادامه مطلب