استراتژی و ارزش

استراتژي و ارزش
دكتر وفا غفاريان

چكيده
آنچه مديران برجسته را متمايز مي‌سازد، دانش آنان در مورد نظريه‌هاي علمي و يا مهارت در به كار گيري ابزار و متدولوژي‌هاي روزآمد مديريتي نيست.

ادامه مطلب

تحليل ارزش يا مهندسی ارزش؛ تكنيك ناب فراموش شده

مقاله تخصصی ؛
تحليل ارزش يا مهندسي ارزش؛ تكنيك ناب فراموش شده

اكنون را نظاره نكن چرا كه الگوي تحليل ارزش در حال بازگشتن است
value analysis
نويسنده : محمدرضا اسماعيلي گيوي 

ادامه مطلب