مهندسی ارزش

مدیریتی؛ مهندسی ارزش
عبارتست از يک روش گروهی ساختار يافته بر اساس عملکرد پروژه
مهدي ياراحمدي خراساني

مهندسی ارزش؛
عبارتست از يک روش گروهی ساختار يافته بر اساس عملکرد پروژه که سعی در حل مسائل و کاهش هزينه های زمان سيکل دارد. مهندسی ارزش از طريق اعمال فنون و تکنيکهايی به يک طرح رسمی و فرمان برای کار دست می يابد. با استفاده از اين تکنيکها تيم مهندسی ارزش، عملکردهای پروژه ، محصولات يا فرآيندها را مشخص کرده و مدلسازی می کند.

ادامه مطلب

نانو فن آوری و شکل گيری بازارهای بزرگ

نانو فن آوری و شکل گيري بازارهاي بسيار بزرگ جديد…Nanotechnology
نانوفناوري يعني تکنولوژي هايي که در ابعاد نانومتر عمل مي کنند
تدوین: مهدي ياراحمدي خراساني
معرفي نانوفناوري و کاربردهاي آن
نانو فناوري به عنوان جديدترين حوزه فناوري در دنيا، مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته است

 

 

ادامه مطلب