احمد نیرومند

سطح کاربری:

نویسنده

رتبه:

عنوان:

استاد

امتیاز:

300

مدیر شرکت فن سو

نام

احمد

نام خانوادگی

نیرومند

جنسیت

مرد

ایمیل


پیوند این صفحه


مدرک تحصیلی

دکتری

رشته

کامپیوتر

گرایش

شبکه

دانشگاه

آزاد

وضعیت

در حال تحصیل

عنوان شغلی

مدیرکل

تخصص 1

شبکه

تخصص 2

مدیریت