آبی آسمانی

نه ژنرال است نه شهریار، نه امپراطور است نه سلطان، نه طرفدار سینه چاک دارد نه از آن علی های معروف! نه اهل رفیق و رفیق بازی است و نه باند و باند بازی او مردی کاملاً یک رنگ است؛ آبی آسمانی. هم او که به خاطر استقلال مربی گری تیم ملی را رها کرد و هم او که هر وقت از استقلال به هر دلیلی

ادامه مطلب