اینجا آخر الزمان است

اینجا آخر الزمان است! نقطه ای دور دست در تاریخ بشریت. همان جایی که اخلاق و انسانیت در آن رنگ باخته، قباحتی وجود ندارد، هیچ زشتی و پلشتی را بد نمی دانیم، انسانیت به فراموشی سپرده شده و اخلاق حلقۀ گمشدۀ کارکردهای نظام بشری است. در دوره ای از زندگی بشر قرار داریم که کشتن انسان های بی گناه از خوردن یک لیوان آب راحت تر است، سایۀ جنگ های تمام نشدنی در طول زندگی انسان ها گسترانیده شده، دزدی و اختلاس، اجحاف و حق کشی نشان زیرکی و زرنگی است، هیچ کسی به نفع دیگری فکر نمی کند و همه چیز در “من” فقط و فقط در “من” خلاصه می شود. اگر من شب سیر خوردم و خوب خوابیدم نوش جانم؛ اصلاً برایم مهم نیست چه بر سرهمسایه ام می آید. و فقط “من” باید به هر قیمتی که شده از زندگی لذت ببرم.

ادامه مطلب