آشنایی با نظم ناشناخته و مبانی تئوری آشوب

نویسنده: علیرضا یزاف چکیده: دربخش نخست مقاله نظم و بي نظمي به تعريف تئوري آشوب و ويژگي هاي آن پرداختيم كه شامل اثر پروانه اي، خودسازماندهي، خودمانايي و جاذبه هاي عجيب بود وسپس اشاره اي به تاثير اين ويژگي ها در مديريت شد. در بخش دوم و پاياني مقاله به اصولي براي مديريت در شرايط آشوب و تاثيرات آن در تصميم گيري مي پردازيم. کلمات کلیدی: آشوب، نظریه آشوب، اثر پروانه ای، سازگاری پویا پنج اصل براي مديريت در شرايط آشوب ۱- بازانديشي در مفاهيم سنتي مديريت نظريه آشوب براي مديران حامل اين پيام است كه ديگر نمي توان از طريق اهداف سلسله مراتبي يا...

ادامه مطلب