ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر ارتقاء سلامت اداری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نویسنده: آرزو مردانی چکیده: درعصر حاضرمنابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهد و توجه به کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. از طرف دیگر ضرورت توجه به سلامت اداری در سازمانها مي تواند نقش به سزايي در تخصيص مطلوب منابع، افزايش سرمايه گذاري، اشتغال و رفاه عمومي داشته باشد و موجب استحكام پايه هاي حكومت در جامعه شود. در این مقاله سعی شده است، شناسایی مهم ترین فاکتورهای موثر بر ارتقاء سلامت اداری در دانشگاه علوم پزشکی...

ادامه مطلب