آموزه هاي بهار

چکیده: هر پديده و هر تجلي خود به نحوي هدايتگر انسان به اصل است و آن را نمي توان بي معني دانست. بهار پديده زيبايي است که بايد آثار لطف و جمال و جلال خداوند گردون سپهر را در آن جستجو کرد. بهار فصلي است كه هر انساني را به تفكر و تأمل در زيبايي‌هاي طبيعت وا مي‌دارد.از آنجا که به قول شيخ اجل سعدي شيرازي برگ سبز درختان در نظر هوشياران و حقيقت جويان هر ورقش دفتري از معرفت کردگار مي باشد بايد بهار را موسم حقيقت طلبي و خدا شناسي دانست. يکي ازخصوصيات تدبر و تعمق روياندن انديشه احساس دردل و روان آدمي است از اين رو بهار تنها “دگرگوني در طبيعت” نيست، بلكه هنگامه “تحولي عميق و هدفمند در روح و قلب آدمي” نيز مي باشد. بدين صورت بايد گفت: آمد و رفت بهار، تکرار درس هاي معلم طبيعت است که همواره در گوش انسان زمزمه گر اين واقعيت است که؛ رستاخيز آمدني و بلاشک است و خداوند تمامي کساني را که در قبرها آرميده اند زنده مي گرداند که اين حقيقت در واقع بيانگر حيات مجدد و شور انگيز پس از مرگ مي باشد.

ادامه مطلب