تفکر سیستمی، ارگونومی و ارتقای ایمنی

نویسنده:  محمد خندان چکیده: سیستم، مجموعه ای متشكل از اجزای به هم وابسته است كه در کنار یکدیگر تشکیل دهنده یک کل یکپارچه هستند. تفکر یعنی سازماندهی حرکت فکر برای کشف حقایق. تفکر سیستمی، چارچوب، روش، قانون و منطقی برای شناخت یک مساله است که جنبه های تجزیه-تحلیلی و ترکیبی آنرا در بر می گیرد. در حقیقت، تفکر سیستمی نگرشی کل گرا و در مقابل نگرش تجزیه گرا است و هدفش بهبود درك ما از ارتباط عملكرد هر سازمان با ساختار درونی و سیاست های عملیاتی آن است تا از این درك برای طراحی سیاست های موثر استفاده كنیم و دید...

ادامه مطلب