استاندار به مثابه رئیس جمهور

یکی از مهم ترین پاشنه آشیل های مدیریتی کشور در ادوار گذشته تا کنون استاندارها بوده اند. به بیان دیگر به نسبت میانگین سطوح مدیریتی کشور معمولاً کارآمدی و توانایی استاندارها از سایر سطوح پایین تر بوده است. این امر به دلایل مختلفی رخ داده است. شاید بتوان از انتخاب های غیر بومی، دخالت شدید جریان های سیاسی در فرآیند انتخاب استاندارها، انتخاب افرادی که انگیزه های لازم برای این مقام را نداشته و یا خود را شایسته جایگاهی بالاتر می دانسته اند و سایر مواردی دیگر از این دست به عنوان مهم ترین دلایل این اتفاق دانست.

ادامه مطلب