انقلاب دوم و تسخیرمرکزبحران آفرینی آمریکا

تاریخ معاصر آکنده از حوادث و رخدادهایی است که هر کدام به تنهایی می تواند سرفصل مهم و سرنوشت سازی در جریان انقلاب و مبارزات ملت ایران علیه استبداد و استعمار باشد. در این میان روز سیزدهم آبان روز ویژه و نقطه پیدایش حوادث مختلفی در کشور است که در شکل دهی تاریخ انقلاب اسلامی

ادامه مطلب