رابطۀ هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی

نویسنده: دکتر علی مشهدی چکیده: نظریه­ ها و پژوهش ­های اخیر به بررسی نقش بدتنظیمی هیجانی در افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی پرداخته­اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی هوش هیجانی و مولفه­های آن با علایم اضطرابی دانشجویان بود. روش­کار: در این پژوهش توصیفی­همبستگی که طی سال­های 89-1388 اجرا گردید، تعداد 184 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز از گروه­های علوم انسانی، فنی­مهندسی و علوم پایه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور اندازه­گیری هوش هیجانی از مقیاس رگه­ی فراخلقی (TMMS) و برای اندازه­گیری علایم اضطرابی از آزمون اضطراب بک (BAI) استفاده شد. تحلیل داده­ها با استفاده از ضریب...

ادامه مطلب