چالش های مدیریت توسعه پایدار در افغانستان

نویسنده: محمدرضا احسانی بحث مديريت توسعه پايدار ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با مسأله حکومتداري دارد. در مديريت توسعه نحوه استفاده از منابع اقتصادي، سياسي و اداري کشور به منظور رشد و توسعه همه جانبه جامعه اهميت مي يابد.مديريت توسعه روندي است که طي آن مسايل فقر، نا امني و تبعيض بايد از ميان برداشته شود و زمينه و بستر مناسب براي مشارکت سازمان هاي مدني، بخش هاي تجاري، صنايع، شهروندان عادي و ديگر نهادها در روند توسعه فراهم گردد. کارکرد و تعامل سه بخش دولتي، سازمان هاي اجتماعي و بخش هاي خصوصي در نحوه مديريت توسعه پايدار تأثيرگذار مي باشند، طوري...

ادامه مطلب