تزریق امید

رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با دانشجویان نکات و وظایف مهمی را خطاب به آن ها بر شمردند. ایشان با تأکید بر «پرهیز کامل از انفعال و ناامیدی»، جامعه دانشجویی کشور را به «تزریق امید و مطالبه از مسئولان» توصیه کردند و خطاب به آن ها فرمودند «کانون تزریق امید به کشور باشید». مسلماً دانشجویان به عنوان قشر فرهیخته و برگزیده جامعه که از نیروی دانش و جوانی نیز بهره مند هستند می توانند اثرات گسترده ای در مناسبات اجتماعی و سیاسی کشور ایفا نمایند.

ادامه مطلب