شورش امیکرون

طی دو سال و نیم اخیر بارها حملات وحشیانه، پاتک ها و ضربات مهلک کرونا را تجربه کرده ایم. عزیزان زیادی که جان خود را از دست داده اند، گروه فراوانی از مردم که بیکار شده اند یا زیان های اقتصادی شدیدی که بر پیکر کسب و کارهای مردم وارد شده است، داغ های سنگینی که بر دل خانواده ها نشسته و خلاصه هر چه بگوییم از این ویروس منحوس کم است و گویی به این زودی ها هم نمی خواهد دست از سر جامعه بشری بردارد.

ادامه مطلب