نقش “رهبری” در سه انقلاب بزرگ جهان

نویسنده: دكتر مصطفی ملكوتيان انقلاب‌ها در سراسر دنیا و در طول تاریخ به صورت دائمی و هميشه با نوعي از رهبري داراي نقش اصلی در مسير جريان‌ها همراه بوده‌اند. وضع انقلاب‌هاي مورد بررسي در رابطه با شاخص‌هاي رهبري بدين صورت بوده است: الف- بيان و تبليغ آرمان انقلابي در تعارض با آرمان رسمي اين شاخص آشكارا در هر سه انقلاب ديده مي‌شد. در فرانسه، قرن هجده، قرن روشنفكري ناميده شده و در روسيه و ايران پيش از انقلاب نيز دوره‌اي پرشور از بيان و تبليغ آرمان جديد وجود داشت. انقلاب فرانسه در انقلاب فرانسه با دو گونه رهبران در دو مقطع زماني متفاوت مواجهيم: رهبران...

ادامه مطلب