بازآفرینی شهری

انقلاب صنعتی و توسعه چشمگیر فناوری های ناشی از آن، سبب سرعت چشمگیری تغییرات جمعیتی شد و جمعیت شهرها را به سرعت افزایش داد. این افزایش جمعیت اثر مهمی بر مراکز شهری گذاشت و موجب از بین رفتن تعادل نظام های اجتماعی، زیستی و محیطی شد. اسکان جمعیت گسترده در شهرها و توسعه شهرنشینی(که بیشتر شامل مهاجران هستند)، افزایش حاشیه نشینی را درپی داشت و به دنبال آن تأثیر مهمی بر بافت های قدیمی و فرسوده برجای گذاشت.

ادامه مطلب