بررسی اجتماعی و اقتصادی بازسازی بافت فرسوده شهری

1.مقدمه: امروزه همه ما در جامعه شهری زندگی می کنیم و تعاریفی همچون شهر، روستا، قصبه را به کار می بریم و با تعاریف امروزیمی توان روستاها و قصبات را نیز جزئی از زندگی شهری به حساب آورد. حال آن که تعاریف شهر از دیدگاه گروه ها وکارشناسان رشته های علمی مختلف متفاوت است و حتی جای جای مختلف این مفهوم متغیر است.مثلا در انگلیس هر محلی را که یک کلیسای بزرگ و جامع داشته باشد شهری نامیدند و با اعتقاد جین جیکبز  شهر به جایی گفته می شود کهبه طور دائمی رشد اقتصادی اش را از محل اقتصاد محلی تامین می کند. و تعاریف شهر و روستا و قصبه که بین جمعیتشناسی های امروز و کارشناس های جغرافیایی شهری مشترک بوده را از نظر جمعیت مسکونی آن طبقه بندی می کنیم، کهاندازه و تراکم مشخصی را شامل می شود.

ادامه مطلب