به زودی

مقدمه: زمانه ای که در آن به سر می بریم با روزگاران قدیم تفاوت های بسیاری دارد. آن قدر سرعت تغییرات فناوری و نظام های ارتباطی مبتنی بر آن افزایش یافته است که هر سالی را که پشت سر می گذاریم گویی مناسبات اجتماعی به اندازه ی یک نسل تغییر کرده است. به یاد بیاورید روزگاری که برای یک تماس تلفنی ناچار بودیم هزینه های فراوان پرداخت کنیم و آن را با کلی زحمت و کیفیت پایین در اختیار داشته باشیم. هنوز از آن روزها خیلی عبور نکرده ایم که  این بدین شکلی که شاهد هستید سامانه های ارتباطی تمامی محدودیت های زمانی و مکانی را در نوردیده و به سرعت نور داده ها و اطلاعات حجیم جابجا می شوند. بر همین اساس فعل و انفعالات حاکم بر جامعه نیز با انقلاب گسترده ای مواجه گردیده به گونه ای که شاید برخی از امور معنا و مفهوم و یا شیوه های اجرایش با گذشته به کلی متفاوت شده است.

ادامه مطلب