مدل های برنامه ریزی درسی؛ سازماندهی و ارائه محتوا

برنامه ریزی درسی به عنوان یک فعالیت دارای مراحلی است که برنامه درسی را پدید می آورند .این برنامه ریزی که با سنجش نیازها و تعیین (انتخاب، سازماندهی و ارائه محتوا) ادامه می یابد و با تعیین شیو های ارزشیابی پایان می رسد.(کیامنش ، احمدی ، موسی پور 1374 ، ص1) مدلهای برنامه ریزی درسی را میتوان در دو گروه طبقه بندی کرد که در یک گروه افرادی هستند که میتوان هدفهای تعلیم و تربیت را تعیین وبه دقت بیان نمود و سپس به شیوه خطی آنها را تحقق بخشید . این گروه رویکرد تکنیکی علمی به برنامه ریزی درسی...

ادامه مطلب