خوش به حال بی خیال ها

• خیلی زودتر از آنچه فکرش را بکنید به پایان خط می رسیم. و در آن انتهای راه که خیلی هم دور نیست هر چند قدمی که به جلو بر می داریم گاه گاهی ایستاده و پشت سرمان را نگاه می کنیم و لحظات و اتفاقات را با دور تند در ذهن مرور کرده و حسرت می خوریم؛

ادامه مطلب