تاوان فرصت سوزی

به خوبی می داند که اشتباه بزرگی انجام داده است پس نباید توقع داشته باشد سریع بخشیده شود. علیرغم درخشش در بازی های ملی در تیم باشگاهی خود به نیمکت دوخته شده است. در هیچ بازی حتی یک دقیقه به بازی گرفته نمی شود. زمانی که دوربین ها روی چهرۀ او زوم می کنند می توانید عمق عصبانیت و نارضایتی او را حس کنید ولی تا به حال عقلش بر احساس چربیده و حرکت نامعقولی انجام نداده است.

ادامه مطلب